Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

Πρόσκληση σε μη κερδοσκοπικούς φορείς για Κοινωνικές Δομές κατά της
Φτώχειας


Πρόσκληση σε φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
για υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση σχεδίων δράσης με σκοπό τη
δημιουργία νέων ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων
«Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» καθώς και για τη
δημιουργία και λειτουργία «Εθνικού Μηχανισμού ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης» απευθύνει η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών
και Άλλων Πόρων του υπουργείου Εργασίας.
Πρόκειται για τη δημιουργία
Εθνικού Δικτύου Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης για την Κοινωνική Ένταξη
και Ενδυνάμωση Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων με στόχους: α) την ενίσχυση και
υποστήριξη των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του
πληθυσμού, ιδιαίτερα των αστέγων και όσων βρίσκονται σε κατάσταση
φτώχειας, ή απειλούνται από φτώχεια, β) τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης
για τους άνεργους νέους (έως 30 ετών), στους οποίους τα ποσοστά
ανεργίας είναι ιδιαίτερα υψηλά και γ) την ευαισθητοποίηση και
ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνικών φορέων για την ενεργό συμμετοχή τους
στο Δίκτυο.
Οι Κοινωνικές Δομές
Οι Κοινωνικές Δομές που θα
χρηματοδοτηθούν ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
• Κοινωνικά
Παντοπωλεία
• Φαρμακεία
• Ανοιχτά κέντρα ημερήσιας υποδοχής
αστέγων
• Τράπεζες χρόνου
• Δημοτικοί Λαχανόκηποι

Υπνωτήρια
• Δομή παροχής Συσσιτίων
• Γραφεία Διαμεσολάβησης

Οι Κοινωνικές Δομές θα λειτουργήσουν στους Δήμους όλης της χώρας με
πληθυσμό πάνω από 80.000 κατοίκους. Ειδικότερα, για το λεκανοπέδιο
Αττικής, μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για όμορους Δήμους, οι οποίοι
συγκεντρώνουν αθροιστικά πληθυσμό πάνω από 80.000 κατοίκους. Για τη
λειτουργία των 300 περίπου Δομών που αναμένεται να συσταθούν, θα
δημιουργηθούν 1.500 νέες θέσεις εργασίας για άνεργους έως 30 ετών, για
διάστημα 24 μηνών.
Δικαιούχοι υποβολής σχεδίων δράσης
Δικαίωμα
υποβολής σχεδίων δράσης έχουν φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως:

• Σωματεία
• Ιδρύματα
• Εταιρίες Αστικού Δικαίου

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
• Επαγγελματικές Ενώσεις
• ΝΠΙΔ που
δεν εντάσσονται στο μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης
Τα σχέδια
δράσης υλοποιούνται από Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα στο οποίο θα
συμμετέχουν ο δικαιούχος φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος θα
έχει τη συνολική ευθύνη εκτέλεσης του σχεδίου δράσης και συμπράττοντες

φορείς, οι οποίοι είναι:
• οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α’
βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα
• νομικά πρόσωπα δημοσίου, ή
ιδιωτικού δικαίου που νομίμως υλοποιούν δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα

Το σχέδιο δράσης του κάθε Εταιρικού Κοινωνικού Σχήματος μπορεί να
περιλαμβάνει από μία έως και τις οκτώ Κοινωνικές Δομές αρκεί να τις
τεκμηριώνει ως αναγκαίες για την περιοχή υλοποίησης του σχεδίου. Ο
δικαιούχος και κάθε επί μέρους φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του
Εταιρικού Κοινωνικού Σχήματος μπορεί να αναλάβει τη λειτουργία μίας ή
περισσοτέρων Κοινωνικών Δομών.
Τι χρηματοδοτείται
Οι δικαιούχοι
μη κερδοσκοπικοί φορείς θα λάβουν επιχορήγηση που αφορά το μισθολογικό
κόστος και τις λειτουργικές δαπάνες των Κοινωνικών Δομών. Ανώτατο όριο
προϋπολογισμού για κάθε σχέδιο δράσης που αφορά στη δημιουργία νέων
ή/και στη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης
Αντιμετώπισης της Φτώχειας» είναι το ποσό των 1.360.000 €.
Το ποσό
αυτό περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση για δύο έτη:
1) Κάθε νέας θέσης
εργασίας (σύμφωνα με τον αριθμό των θέσεων εργασίας που προβλέπονται για
κάθε Κοινωνική Δομή στο Παράρτημα Ι της πρόσκλησης) που θα δημιουργηθεί
στο πλαίσιο υλοποίησης κάθε σχεδίου δράσης, έως του ποσού των 13.600 €
ανά έτος. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως κρατήσεις
(π.χ. ασφαλιστικές εισφορές, φόροι, κ.λπ.).
2) Λοιπών δαπανών για
τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών σε ποσοστό έως 20% επί του συνολικού
προϋπολογισμού του σχεδίου δράσης.
Το μισθολογικό κόστος του
προσωπικού που απασχολείται ήδη σε υφιστάμενες Κοινωνικές Δομές δεν
είναι επιλέξιμο.
Ωφελούμενοι
Άμεσα ωφελούμενοι είναι οι άστεγοι
και τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από
φτώχεια Ο δικαιούχος, οι συμπράττοντες και οι επί μέρους Φορείς Μη
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που συμμετέχουν στο Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα
οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι άμεσα ωφελούμενοι από τη λειτουργία της
κάθε Κοινωνικής Δομής ανήκουν στις ανωτέρω ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού. Ο φορέας που αναλαμβάνει τη λειτουργία της κάθε Δομής οφείλει
να τηρεί ειδικό
αρχείο, στο οποίο θα αποτυπώνεται ο αριθμός των
άμεσα ωφελουμένων που εξυπηρετούνται από τη Δομή και να υποβάλλει τα
στοιχεία αυτά στο Δικαιούχο, όποτε του ζητηθεί. Ο Δικαιούχος οφείλει να
συλλέγει τα εν λόγω στοιχεία και να τα υποβάλλει στην ΕΥΔ του ΕΠΑΝΑΔ, σε
τακτά χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης.

Έμμεσα ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι νέοι έως 30 ετών, καθώς μέσω των
σχεδίων δράσης θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας οι οποίες θα
καλυφθούν από άνεργους νέους έως 30 ετών, μέσω της πρόσληψης αυτών από
το Δικαιούχο ή/και τους επιμέρους συμμετέχοντες Φορείς Μη Κερδοσκοπικού
Χαρακτήρα, για τη δημιουργία νέων ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας
υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών. Η επιλογή των έμμεσα ωφελουμένων
πραγματοποιείται μετά από σχετική πρόσκληση του Δικαιούχου ή/και των
επιμέρους συμμετεχόντων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Σε ό,τι
αφορά τη δημιουργία και λειτουργία ενός «Εθνικού Μηχανισμού Ενημέρωσης
και Ευαισθητοποίησης», θα χρηματοδοτηθεί μία Δομή, που θα παρέχει
συστηματική ενημέρωση, τόσο των άμεσα ωφελούμενων για τις Κοινωνικές
Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, όσο και του ευρύτερου κοινού
για τον τρόπο εμπλοκής του στη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών και της
συνεισφοράς του σε χρόνο και υλικά αγαθά. Η ενημέρωση που θα παρέχει η
Δομή προς όλους τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται ταυτόχρονα μέσω
Κοινωνικών Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Μηνυμάτων, ειδικού ιστοχώρου και
χρήσης ενιαίας τηλεφωνικής γραμμής πληροφόρησης. Επιπλέον, ο Εθνικός
Μηχανισμός θα αναλάβει τη δημιουργία προτύπου (μακέτα) για την παραγωγή
ειδικής κοινής σήμανσης, η οποία θα τοποθετηθεί σε κάθε Κοινωνική Δομή
Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας που θα λειτουργήσει.
Ανώτατο όριο
προϋπολογισμού για τη δημιουργία και λειτουργία του «Εθνικού Μηχανισμού
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης» είναι το ποσό των 350.000 €.
Το
ποσό αυτό περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση για δύο έτη:
1) Κάθε νέας
θέσης εργασίας (σύμφωνα με τον αριθμό των θέσεων εργασίας που
προβλέπονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης) που θα
δημιουργηθεί από το Δικαιούχο με ποσό έως 13.600 € ανά έτος.
2)
Λοιπών δαπανών για τη λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού σε ποσοστό έως
20% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου Δράσης.
Δικαιούχοι
και σε αυτήν την περίπτωση είναι Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και
ιδίως Σωματεία, Ιδρύματα, Εταιρίες Αστικού Δικαίου, Συνδικαλιστικές
Οργανώσεις, Επαγγελματικές Ενώσεις, που θα πρέπει να πληρούν ορισμένες
προϋποθέσεις.
Υποβολή προτάσεων
Η προθεσμία για την υποβολή των
προτάσεων λήγει στις 20 Απριλίου και υποβάλλεται σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΥΔ.Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.), στη
διεύθυνση Κοραή 4, 10564, Αθήνα τις ώρες 9.00–14.00 όλες τις εργάσιμες
ημέρες.
Eπισημαίνεται πως στο πλαίσιο του προγράμματος, που
χρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, οι φορείς θα πρέπει
να υποβάλλουν και αίτηση-φάκελο εξέτασης της διαχειριστικής τους
επάρκειας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28-05-2010 (ΦΕΚ
792/Β/08-06-2010) Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τις διαδικασίες
επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου
2007-2013.
Η πρόσκληση καθώς και περισσότερες πληροφορίες για την
υποβολή των προτάσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
E-mail:
eydanad@mou.gr

Για περισσότερες πληροφορίες ΙΝΜΕΚΟ 3ης
Σεπτεμβρίου 69 , Αθήνα 10433, τηλ. 2108226562
e-mail:
anadrash@otenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου