Πέμπτη 12 Απριλίου 2012


 ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ


ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)
Στην ............. σήμερα ……………………………. του έτους ..........., οι :
1) ............... .............. του ............. και της ............., που γεννήθηκε
στο/ην ...................... , το έτος .......... , κάτοικος ...................... (οδός
............... αριθμός .....) ,κάτοχο του ΑΔΤ .................... του Α.Τ.
............ , με ΑΦΜ ................. της Δ.Ο.Υ. ................
2) ...............

.(καταχωρούνται κατά τον ανωτέρω τρόπο
τα στοιχεία όλων των ιδρυτικών μελών)
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την ίδρυση Κοινω−
νικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, το καταστατικό της
οποίας έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ−ΕΠΩΝΥΜΙΑ−ΕΔΡΑ−ΣΚΟΠΟΣ−ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού
περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (αναγράφεται η επωνυμία)»
και το διακριτικό τίτλο « .................... ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.4019/2011 «Περί Κοινωνικών Συνεται−
ριστικών Επιχειρήσεων» όπως ισχύει σήμερα.
2. Η συνιστώμενη με το παρόν Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη
των μελών του και έχει εμπορική ιδιότητα.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ
1. Έδρα του συνεταιρισμού ορίζεται ο Δήμος ..............
του Νομού .............
2. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, ο συ−
νεταιρισμός μπορεί, για την ανάπτυξη των δραστηριο−
τήτων του, να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα
ή γραφεία οπουδήποτε.
ΑΡΘΡΟ 3ο (για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης)
ΣΚΟΠΟΣ
1. Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του
συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων
κοινωνικών συμφερόντων.
2. Ειδικότερα, σκοπός του συνεταιρισμού είναι η προ−
ώθηση της ένταξης στην οικονομική και κοινωνική ζωή
και εν γένει η κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων που
ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, κυρίως
μέσω της προώθησής τους στην απασχόληση.
Για την ευόδωση των σκοπών του ο συνεταιρισμός
μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική
δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού,
μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού,
κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.
Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύ−
ονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
α) ............
β) ............
γ) ............
(αναφέρονται συγκεκριμένες δραστηριότητες τις
οποίες θα ασκεί η Κοιν.Σ.Επ)

3. Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέ−
πονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:
α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της
παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλο−
γικού και κοινωνικού χαρακτήρα,
β) την πρόταξη του άτομου και της εργασίας έναντι
του κεφαλαίου,
γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυ−
ξη της απασχόλησης και τη διεύρυνση των εργασιών
του,
δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.
ΑΡΘΡΟ 3ο (για Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας)
ΣΚΟΠΟΣ
1. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του
συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων
κοινωνικών συμφερόντων.
2. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παρα−
γωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών κοινωνικού −
προνιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυ−
σμού όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα
με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.
Για την ευόδωση των σκοπών του ο Συνεταιρισμός
μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική
δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορι−
κού, μεταφορικού, τουριστικού, αναπτυξιακού, κοινωνι−
κού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.
Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού εξειδικεύ−
ονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
α) ............
β) ............
γ) ............
(αναφέρονται συγκεκριμένες δραστηριότητες τις
οποίες θα ασκεί η Κοιν.Σ.Επ)
3. Οι σκοποί και η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέ−
πονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:
α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της
παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλο−
γικού και κοινωνικού χαρακτήρα,
β) την πρόταξη του άτομου και της εργασίας έναντι
του κεφαλαίου,
γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυ−
ξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών
του,
δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.
ΑΡΘΡΟ 3ο
(Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού)
ΣΚΟΠΟΣ
1. Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η επιδίωξη του
συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων
κοινωνικών συμφερόντων.
2. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η παρα−
γωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανο−
ποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός,
περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής
ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση
παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων
κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον,
την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της
κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή
περιφερειακής ανάπτυξης.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη*.
* Ενδεικτικό και όχι υποχρεωτικό, μπορεί να ορίζεται
συγκεκριμένη διάρκεια σε έτη π.χ. 30 έτη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄
ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ –
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΛΗ
1. Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν :
α) Κάθε φυσικό πρόσωπο που εμπνέεται και ευαισθη−
τοποιείται από τις αρχές και τις επιδιώξεις του Συνε−
ταιρισμού.
β) Κάθε Νομικό πρόσωπο που διαπνέεται από τις ίδιες
αρχές και επιθυμεί να συνδυάσει την κοινωνική του
δράση με τους σκοπούς του Συνεταιρισμού, υπό την
προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών που τίθενται
από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4019/2011.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3
του Ν.4019/2011 δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συ−
νεταιρισμού οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται
σε αυτούς.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
1. Για την εγγραφή μέλους στο Συνεταιρισμό, μετά
τη σύστασή του, απαιτείται υποβολή γραπτής αίτησης
από τον ενδιαφερόμενο προς τη Διοικούσα Επιτροπή,
η οποία αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη
της συνεδρίαση.
2. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την
πρώτη Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα μετά την
αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η ιδιότητα του μέλους του
Συνεταιρισμού αποκτάται από τον χρόνο λήψης της
απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής για την αποδοχή
της αίτησης.
3. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λή−
ψης των αποφάσεων και η ανάδειξή τους στα όργανα
μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή έγκρισης της
εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συ−
νέλευση αποφασίζει και για την αποδοχή ή μη των
αιτήσεων εγγραφής των νέων μελών που δεν έχουν
γίνει δεκτές από τη Διοικούσα Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα να απο−
χωρήσουν, εφόσον υποβάλουν γραπτή δήλωση προς τη
Διοικούσα Επιτροπή τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν
τη λήξη του λογιστικού έτους.
2. Μέλος του Συνεταιρισμού διαγράφεται μετά από
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με
την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρό−
ντος, στην περίπτωση που προβεί σε σοβαρή παράβαση
των υποχρεώσεών που προκύπτουν από το Ν. 4019/2011
και το καταστατικό και η συμπεριφορά του βλάπτει
τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Η διαγραφή, στην
περίπτωση απουσίας του μέλους από τις εργασίες της
Γενικής Συνέλευσης, γνωστοποιείται με την κοινοποίηση
προςαυτό αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής
Συνέλευσης που περιέχει υποχρεωτικά τους λόγους
διαγραφής. Μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, το μέλος που δι−
αγράφεται μπορεί να προσβάλει την απόφαση ενώπιον
του αρμόδιου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου. Η
απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την
ημέρα δημοσίευσης της τελεσίδικης απόφασης που
απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που έληξε
άπρακτη η προθεσμία προσφυγής.
3. Στα αποχωρούντα ή διαγραφόμενα, κατά τα ανω−
τέρω, μέλη αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα, που
εισέφεραν το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την
έγκριση του ισολογισμού της χρήσης, μέσα στην οποία
έγινε η αποχώρηση ή η διαγραφή, ενώ με την επιστροφή
εκκαθαρίζεται η σχέση του Συνεταιρισμού με το μέλος
χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει
σχηματιστεί.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τις ακόλουθες
υποχρεώσεις:
α) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και να συ−
νεργάζονται στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να
απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά
του.
β) Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού του
Συνεταιρισμού, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γε−
νικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής και να
προστατεύουν τα συμφέροντά του.
2. Τα μέλη ευθύνονται για τα χρέη του Συνεταιρισμού
έναντι των τρίτων, ο καθένας εις ολόκληρον και μέχρι
του ποσού της συνεταιριστικής του μερίδας.
3. Κάθε νέο μέλος υποχρεούται να καταβάλει εκτός
από το ποσό της μερίδας του και εισφορά ανάλογη
προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως
αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας
χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεμα−
τικό.
4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού, μετά από σχετική από−
φαση της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούνται να καταβάλ−
λουν την αναλογία τους στο χρηματικό ποσό που τυχόν
απαιτείται για την κάλυψη ζημιών του Συνεταιρισμού.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα συμμε−
τοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψή−
φου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών
μερίδων που κατέχουν, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν
και να εκλέγονται υπό τους όρους του παρόντος Κα−
ταστατικού και του Νόμου.
2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για
την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και να
λαμβάνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
και των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπή καθώς
και του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελε−
σμάτων Χρήσης.
3. Τα μέλη του Συνεταιρισμού μπορεί να είναι εργαζό−
μενοι σ΄ αυτόν, να αμείβονται για την παρεχόμενη ερ−
γασία και να έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία.
4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού που είναι εργαζόμενοι
σ΄ αυτόν έχουν δικαίωμα επί των καθαρών κερδών κάθε
οικονομικής χρήσης, λαμβανομένων υπόψη των περιορι−
σμών της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 4019/2011
περί διανομής των κερδών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΟΡΟΙ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΠΟΡΟΙ
Οι πόροι του Συνεταιρισμού αποτελούνται από:
1. Το ιδρυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που προκύ−
πτει από την διάθεση νέων συνεταιριστικών μερίδων.
2. Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και
την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων.
3. Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν−
δύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς ορ−
γανισμούς, ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και
Β΄ βαθμού και έσοδα από άλλα προγράμματα.
4. Κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές τρίτων και
παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ
1. Κάθε μέλος εγγράφεται τουλάχιστον με μία υπο−
χρεωτική συνεταιριστική μερίδα το ύψος της οποίας
ορίζεται δια του παρόντος σε .......... ευρώ (.......€).
2. Τα ιδρυτικά μέλη και όσα στο μέλλον εγγραφούν,
υποχρεούνται να εισφέρουν, με την καταβολή μετρητών,
το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική συνεταιρι−
στική μερίδα τους μέσα σε ένα (1) μήνα από την κατά
νόμο καταχώριση του συνεταιρισμού ή την εγγραφή
τους αντιστοίχως.
3. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για
όλα τα μέλη του συνεταιρισμού.
4. Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερί−
δα της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, κάθε μέλος
επιτρέπεται να αποκτήσει έως πέντε (5) προαιρετικές
συνεταιριστικές μερίδες, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα
ψήφου. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με
την αξία της υποχρεωτικής, (ήτοι ........ ευρώ) και το ισό−
ποσο αυτών καταβάλλεται από τα μέλη μέσα σε ένα
(1) μήνα από την ημέρα που θα δηλώσουν εγγράφως
στη Διοικούσα Επιτροπή ότι επιθυμούν την απόκτηση
προαιρετικών μερίδων.
5. Η μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας μέλους γίνε−
ται μόνο σε νέο μέλος εγγράφως ύστερα από συναίνεση
της Διοικούσας Επιτροπής η οποία είναι υποχρεωτική,
εφόσον στο πρόσωπο του νέου μέλους συντρέχουν οι
όροι που απαιτούνται για την είσοδό του ως μέλους. Η
προαιρετική συνεταιριστική μερίδα μπορεί να μεταβιβά−
ζεται ελεύθερα χωρίς άδεια της Διοικούσας Επιτροπής
σε άλλο μέλος του Συνεταιρισμού. Όλες οι μεταβιβάσεις
συνεταιριστικών μερίδων καταχωρούνται στο οικείο
μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της έδρας
του Συνεταιρισμού.
6. Σε περίπτωση που μέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει
ή μέλος νομικό πρόσωπο λυθεί και εκκαθαρισθεί, η αξία
της συνεταιριστικής μερίδας του μέλους αυτού περιέρχε−
ται αυτοδικαίως στον ειδικό ή καθολικό του διάδοχο.
7. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των μελών
προς τρίτους, η συνεταιριστική μερίδα και τα προϊόντα
της παραγωγής των μελών από την παράδοσή τους
στο Συνεταιρισμό για πώληση, διάθεση, μεταποίηση
και επεξεργασία. Επίσης δεν επιτρέπεται η κατάσχεση
εις χείρας του Συνεταιρισμού ως τρίτου, χρημάτων που
έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για
λογαριασμό μέλους του και απαιτήσεων για παροχές
σε είδος του Συνεταιρισμού προς τα μέλη του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο
όργανο του Συνεταιρισμού, δικαιούται ν’ αποφασίζει για
κάθε υπόθεση που αφορά το Συνεταιρισμό και έχει την
εποπτεία και τον έλεγχο του οργάνου της Διοίκησης.
Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τα μέλη που
απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέ−
λευσης υπάγονται :
α) Η τροποποίηση του Καταστατικού.
β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διά−
λυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού.
γ) Η έγκριση ή η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανο−
νισμού Λειτουργίας.
δ) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεται−
ρισμού.
ε) Η έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού
Αποτελεσμάτων Χρήσης.
στ) Η εκλογή και απαλλαγή από κάθε ευθύνη της
Διοικούσας Επιτροπής και των αντιπροσώπων σε Ενώ−
σεις, καθώς και η οποιαδήποτε παύση των μελών της
Διοικούσας Επιτροπής.
ζ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση
εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.
η) Η έγκριση συμμετοχής του Συνεταιρισμού σε Κοι−
νοπραξίες, ή Ενώσεις Συνεταιρισμών ανώτερου βαθμού
και η αποχώρησή του.
3. Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού απαρτίζεται
από όλα τα μέλη του, που συνέρχονται σε τακτική ή
έκτακτη συνεδρίαση. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν
στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. Όλα τα μέλη
μετέχουν στις συνελεύσεις και ψηφίζουν με μία (1) ψήφο
το καθένα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιρι−
στικών μερίδων που διαθέτουν.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνε−
δρίαση μία φορά το έτος, ύστερα από πρόσκληση της
Διοικούσας Επιτροπής και μέσα σε τρεις (3) μήνες από
τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα, όποτε τη
συγκαλέσει η Διοικούσα Επιτροπή ή εφόσον υποβληθεί
σχετικό αίτημα, με συγκεκριμένο θέμα, προς τη Διοι−
κούσα Επιτροπή από το ένα τρίτο (1/3) των μελών του
Συνεταιρισμού.
3. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση της
Γενικής Συνέλευσης παρά το αίτημα του ενός τρίτου
(1/3) των μελών, τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να
συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση.
4. Η πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής αναγρά−
φει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα που θα συνέλθει η
Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η
πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη επτά (7) τουλάχι−
στον ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, με
προσωπικές επιστολές και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο
που θα αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΠΑΡΤΙΑ
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συ−
νεδριάζει έγκυρα, εφόσον κατά την έναρξη της συνε−
δρίασης είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη του
Συνεταιρισμού.
2. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συ−
νέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρό−
σκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, για όλα τα
θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά
την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το ένα πέμπτο
(1/5) τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού.
3. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέ−
λευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες χωρίς
άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και
αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας
διάταξης, όσα μέλη και αν παρίστανται, όχι όμως λιγό−
τερα από επτά (7).
4. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μετα−
βολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού, τη
μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας, τον
αποκλεισμό του συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση,
την αναβίωση, τη συγχώνευση του συνεταιρισμού, τη
μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών, την ανά−
κληση και την αντικατάσταση μελών της Διοικούσας
Επιτροπής και την τροποποίηση του καταστατικού, η
Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε
αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) των μελών και στην περίπτωση
επαναληπτικής Συνέλευσης όταν είναι παρόντα τα μισά
τουλάχιστον μέλη.
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ−ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγονται από τα
μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης.
Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί
ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ή αν αυτός
απουσιάζει ο Αντιπρόεδρος, ή άλλο μέλος της Διοι−
κούσας Επιτροπής ή αν δεν παρευρίσκεται κανένα,
ένα μέλος του Συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από
τη Συνέλευση.
2. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης
και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται
από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για
τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια δι−
άταξη.
2. Αν παρίσταται το σύνολο των μελών, η Γενική Συ−
νέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Στην περίπτω−
ση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται
υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των
μελών αλλά όχι λιγότερα από τρία (3) μέλη.
3. Στη Συνέλευση μπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος
Συνεταιριστικής Οργάνωσης ανωτέρου βαθμού.
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1. Η λήψη αποφάσεων γίνεται με ψηφοφορία, η οποία
πραγματοποιείται με ανάταση του χεριού, εκτός αν το
ένα τέταρτο (1/4) των παρόντων μελών ζητήσει να γίνει
η ψηφοφορία με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια,
οπότε εφαρμόζεται ο τρόπος που ζητήθηκε. Δεν επι−
τρέπεται η λήψη αποφάσεων ’’ δια βοής’’.
2. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν παροχή εμπι−
στοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού
και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα, η ψηφο−
φορία είναι μυστική και διεξάγεται την ίδια μέρα της
Γενικής Συνέλευσης και μετά το τέλος της συζήτησης
των θεμάτων.
3. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής δεν έχουν δι−
καίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την
ευθύνη τους.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται
με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων
μελών. Στα θέματα στης παραγράφου 4 του άρθρου 14
απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών
του Συνεταιρισμού.
ΑΡΘΡΟ 18ο
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αντί−
κεινται στο Ν.4019/2011, στο Ν.1667/1986 όπως ισχύει ή
στο Καταστατικό του Συνεταιρισμού, είναι άκυρες και
εξαρχής δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα.
2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως προσβάλ−
λονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους
ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτο−
δικείου που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων
682επ. Κ.Πολ.Δ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Τη διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί η Διοικούσα
Επιτροπή η οποία αποτελείται από .......... (..)* τακτικά
μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά** που εκλέγονται
από τη Γενική Συνέλευση.
2. Η διάρκεια της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής
είναι ........*** και μπορεί να παρατείνεται, το πολύ για
τρεις (3) μήνες από τη λήξη της, εντός των οποίων θα
πρέπει να συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μελών για
την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής.
3. Η Διοικούσα Επιτροπή μετά την εκλογή της συνέρ−
χεται με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε
και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρό−
εδρο, Ταμία και Γραμματέα.
4. Η Διοικούσα Επιτροπή μέσα σε ένα (1) μήνα πρέπει
να δηλώσει την εκλογή της για καταχώρηση στο μητρώο
συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της έδρας του.
* η Διοικούσα Επιτροπή πρέπει να αποτελείται κατ
ελάχιστο από τρία μέλη
** προτείνεται χωρίς να είναι υποχρεωτική η εκλογή
αναπληρωματικών μελών
*** η θητεία μπορεί να έχει διάρκεια από δύο έως
πέντε έτη
ΑΡΘΡΟ 20ο
ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού εκλέγεται,
μετά από μυστική ψηφοφορία, από την Τακτική Γενική
Συνέλευση που συνέρχεται κατά το ........... (..)* έτος από
την εκλογή της προηγουμένης.
2. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή εφορευτική
επιτροπή που εκλέγεται από τη Συνέλευση.
3. Τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, μέλη του Συ−
νεταιρισμού, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα
ανακλητά
* τίθεται το έτος ανάλογα με την διάρκεια της θητείας
της Διοικούσας Επιτροπής
ΑΡΘΡΟ 21ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να εκλέγει μέλη αυτής
σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν
ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση
ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφι−
κτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από
τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από τη Διοι−
κούσα Επιτροπή γίνεται με απόφαση των απομενόντων
μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το
υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.
Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται μέσα σε ένα (1)
μήνα για καταχώρηση στο μητρώο Συνεταιρισμών του
Ειρηνοδικείου της έδρας του και ανακοινώνεται από
τη Διοικούσα Επιτροπή στην αμέσως προσεχή Γενική
Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους
εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό
θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιον−
δήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή
μελών της Διοικούσας Επιτροπής, τα υπόλοιπα μέλη
μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώ−
πηση του Συνεταιρισμού και χωρίς την αντικατάσταση
των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη
παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών
υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από
την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περί−
πτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα
των τριών (3).
3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη της Διοι−
κούσας Επιτροπής, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους,
μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέας Διοικούσας
Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 22ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή διοικεί και εκπροσωπεί το
Συνεταιρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστα−
τικού και του νόμου και αποφασίζει για όλα τα θέμα−
τα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείρισή του, πλην
αυτών που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα
της Γενικής Συνέλευσης.
2. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής οφείλουν να
καταβάλλουν κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του
Συνεταιρισμού την ίδια επιμέλεια που καταβάλλουν στις
δικές τους υποθέσεις και φέρουν κάθε ευθύνη για την
τήρηση των περιορισμών, του προς εκπροσώπηση δι−
καιώματος, που θέτει το καταστατικό ή οι αποφάσεις
της Γενικής Συνέλευσης.
3. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάζει αρ−
μοδιότητες του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και
σε υπαλλήλους του Συνεταιρισμού.
4. Το αξίωμα του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής
είναι τιμητικό και άμισθο.
ΑΡΘΡΟ 23ο
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται σε τακτική συ−
νεδρίαση μία (1) φορά το μήνα, με γραπτή πρόσκληση
σε συγκεκριμένη ημέρα και συγκεκριμένα θέματα ημε−
ρήσιας διάταξης που καθορίζονται από κοινού. Θέματα
ημερήσιας διάταξης μπορούν να προταθούν και από τα
μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.
2. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει εκτά−
κτως όταν τη συγκαλέσει ο Πρόεδρος της ή όποτε κρι−
θεί αναγκαίο και ζητηθεί από το 1/3 των μελών της.
3. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την
αναγκαιότητα, η σύγκλιση διενεργείται από οποιοδή−
ποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 24ο
ΑΠΑΡΤΙΑ − ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Η Διοικούσα Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συ−
νεδριάζει έγκυρα όταν παρίσταται ........... (..)* τουλάχιστον
μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των
παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίαςυπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέ−
πεται. Οι αποφάσεις καταχωρούνται από το Γραμματέα
στο βιβλίο Πρακτικών της Διοικούσας Επιτροπής.
2. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής δε συμμετέχει
στις συνεδριάσεις, ούτε έχει δικαίωμα ψήφου όταν πρό−
κειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, σύζυγο ή
συγγενή πρώτου βαθμού.
* για την ύπαρξη απαρτία θα πρέπει να παρίστανται
στη συνεδρίαση περισσότερα μέλη από αυτά που απου−
σιάζουν, τίθεται αριθμός με βάση το πλήθος των μελών
της Δ.Ε. όπως ορίζονται στο άρθρο 20.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ−ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ− ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΒΙΒΛΙΑ
ΑΡΘΡΟ 25ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η Διαχειριστική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας,
αρχίζει τη 1η Ιανουαρίου και λήγει τη 31 Δεκεμβρίου
κάθε χρόνου.
Εξαιρετικά η πρώτη Διαχειριστική Χρήση αρχίζει από
τη νόμιμη σύσταση του Συνεταιρισμού και λήγει στις 31
Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.
ΑΡΘΡΟ 26ο
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης η Διοικούσα
Επιτροπή συντάσσει τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό
Αποτελεσμάτων Χρήσης και την Έκθεση Διαχείρισης,
τα οποία υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση
για έγκριση.
2. Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρή−
σης και η Έκθεση Διαχείρισης της Διοικούσας Επιτροπής
πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών του Συνεταιρι−
σμού δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημε−
ρομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να δημοσιεύ−
σει τον Ισολογισμό και το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων
Χρήσης, εντός προθεσμίας ενός μήνα από την ημερο−
μηνία έγκρισης τους από τη Γενική Συνέλευση, σε μια
τουλάχιστον εφημερίδα που εκδίδεται στο Νομό όπου
ο Συνεταιρισμός έχει την έδρα του.
ΑΡΘΡΟ 27ο
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
1. Τα κέρδη του Συνεταιρισμού δε διανέμονται στα μέλη
της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι.
2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5%
για το σχηματισμό αποθεματικού, κατά ποσοστό 35%*
διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης ως
κίνητρο παραγωγικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 9 του παρόντος και το υπόλοιπο 60% δια−
τίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
3. Αν στο τέλος κάποιας χρήσης προκύψει ζημία, αυτή
καλύπτεται από το υπόλοιπο των αδιανέμητων κερδών
των προηγούμενων χρήσεων εφόσον, δεν έχουν αναλω−
θεί και αν αυτό δεν επαρκεί από το αποθεματικό. Αν και
πάλι δεν καλύπτεται η προκύπτουσα ζημία, η Διοικούσα
Επιτροπή συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση για την επιβολή
έκτακτης εισφοράς στα μέλη του Συνεταιρισμού.
* το ποσοστό μπορεί να είναι μικρότερο οπότε αυ−
ξάνει ισόποσα το ποσοστό των κερδών που διατίθεται
για τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
ΑΡΘΡΟ 28ο
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η
φορολογική νομοθεσία και επιπλέον τηρεί:*
α) Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού στο οποίο
καταχωρούνταιμε χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγ−
γραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση
κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους καθώς
και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών.
β) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Διοικούσας
Επιτροπής.
2. Τα επιπλέον βιβλία της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου
θεωρούνται, πριν από τη χρήση τους, από τον Ειρηνοδίκη
στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο Συνεταιρισμός.
* πρόκειται για τα υποχρεωτικά βιβλία που ορίζει ο Ν.
1667/86 όπως ισχύει, μπορούν να προστεθούν επιπλέον
βιβλία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΄
ΔΙΑΛΥΣΗ − ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 29
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:
α) Αν διαγραφεί από το Μητρώο Κοινωνικής Οικο−
νομίας μετά από απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής
Ασφάλισης.
β) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των ………. (..)*
γ) Λόγω τελεσίδικης απόφασης του κατά τόπον αρμο−
δίου Μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία εκδίδεται ύστε−
ρα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον,
αν διαπιστωθεί η παράβαση διατάξεων του Ν.4019/2011
οι οποίες αφορούν στη σύσταση και εγγραφή του Συ−
νεταιρισμού στο οικείο Μητρώο.
δ) Αν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως ορίζεται
στο καταστατικό αυτό, εκτός αν αποφασισθεί προη−
γούμενα από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της
διάρκειάς του.
ε) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με
την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.
στ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.
2. Η διάλυση του Συνεταιρισμού καταχωρείται στο
μητρώο συνεταιρισμών του κατά τόπον αρμόδιου Ει−
ρηνοδικείου της έδρας του.
* τίθεται ο αριθμός 7 για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης ή 5
για τις Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Κοινωνικού
και Παραγωγικού Σκοπού
ΑΡΘΡΟ 30
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Τη διάλυση του Συνεταιρισμού ακολουθεί η εκκα−
θάριση. Αν ο Συνεταιρισμός κηρυχθεί σε πτώχευση,
ακολουθείται η διαδικασία της εμπορικής νομοθεσίας.
Η εκκαθάριση διενεργείται από τη Διοικούσα Επιτροπή
ή σε περίπτωση που αυτή κρίνει αναγκαίο, από δύο εκ−
καθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Ο
Συνεταιρισμός λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται
και μετά τη διάλυσή του για όσο χρόνο διαρκεί η εκκα−
θάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκ−
κρεμείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις,
ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του
Συνεταιρισμού. Αν απομένει μόνο παθητικό, οι εκκαθαρι−
στές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν
διαπιστωθεί ότι υπάρχει και ενεργητικό, ο Συνεταιρισμός
αναβιώνει αυτοδίκαια και ως υπό εκκαθάριση εγγράφεται
στα οικεία Μητρώα βάσει του άρθρου 791 ΚΠολΔ. Με το
πέρας της εκκαθάρισης το υπόλοιπο δε διανέμεται, αλλά
διατίθεται στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.
2. Αν ο Συνεταιρισμός διαλύθηκε λόγω λήξης της διάρ−
κειάς του ή λόγω της πτώχευσής του, η οποία όμως ανα−
κλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η ανα−
βίωσή του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα
με τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 14 και 17 του
παρόντος, η οποία στη συνέχεια καταχωρείται στο μητρώο
συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου της έδρας του.
3. Στην περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού για το
λόγο που αναφέρεται στην παραγρ. 1 περίπτωση β’ του άρ−
θρου 29 του παρόντος, η αναβίωση είναι δυνατή, αν μέσα
σε τρεις μήνες συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος
αριθμός μελών και ακολουθήσει μέσα σε ένα μήνα από−
φαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται εκτάκτως
για να αποφασίσει την αναβίωση του Συνεταιρισμού.
4. Στην περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότι ο Συνεται−
ρισμός δεν έχει ποτέ διαλυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται
όταν έχει αρχίσει η διάθεση του υπολοίπου στο Ταμείο
Κοινωνικής Οικονομίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 31ο
Το Καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα θέματα εκείνα που
αξιώνει το άρθρο 1 παραγρ. 4 του Νόμου 1667/1986, όπως
ισχύει και ο Νόμος 4019/2011. Για τα υπόλοιπα θέματα
ισχύουν οι ρυθμίσεις του Νόμου 1667/1986 όπως ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 32ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού απο−
τελείται από τους:
1) ............... .............. του ............. και της ............., που γεννήθηκε
στο/ην ...................... , το έτος .......... , κάτοικος ...................... (οδός
............... αριθμός .....) ,κάτοχο του ΑΔΤ .................... του Α.Τ.
............ , με ΑΦΜ ................. της Δ.Ο.Υ. ................
2) ............... .............. του ............. και της ............., που γεννήθηκε
στο/ην ...................... , το έτος .......... , κάτοικος ...................... (οδός
............... αριθμός .....) ,κάτοχο του ΑΔΤ .................... του Α.Τ.
............ , με ΑΦΜ ................. της Δ.Ο.Υ. ................
3) ............... .............. του ............. και της ............., που γεννήθηκε
στο/ην ...................... , το έτος .......... , κάτοικος ...................... (οδός
............... αριθμός .....) ,κάτοχο του ΑΔΤ .................... του Α.Τ.
............ , με ΑΦΜ ................. της Δ.Ο.Υ. ................
Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική
Γενική Συνέλευση των μελών, που θα συγκληθεί μέσα
στο πρώτο τρίμηνο του έτους ........*
* τίθεται το μεθεπόμενο έτος από το έτος σύστασης
της Κοιν.Σ.Επ.
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δίνουν με το παρόν
την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον/
ην ........................... ....................., του ..............., κάτοικο......................
(οδός ........... αριθμός ...), κάτοχο του ΑΔΤ ................ του Α.Τ.

............, να υποβάλλει το παρόν καταστατικό για έγκρι−
ση στην αρμόδια υπηρεσία του Μητρώου Κοινωνικής
Οικονομίας και το Ειρηνοδικείο της έδρας και να εκ−
προσωπεί αυτούς στις συγκεκριμένες Αρχές μέχρι την
έγκριση του παρόντος Καταστατικού.
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ................... ...............
2) ................... ...............
3) ................... ...............
4) ................... ...............
5) ................... ...............
6) ................... ...............
7) ................... ...............


Για περισσότερες πληροφοριες : 210 8226562
MARKETING PLAN

1. Διαδικτυακά μέσα-Διαφήμιση Επιχειρήσεων

Ως γνωστόν το Internet (διαδίκτυο), καταλαμβάνει πλέον ένα σημαντικό μέρος της αγοράς της διαφήμισης, το οποίο μάλιστα διευρύνεται συνεχώς! Σε μικρές μάλιστα αγορές, όπως η Ελλάδα είναι αποδεδειγμένο ότι η χρήση ανεπτυγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών βοηθάει πολύ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να καταφέρουν να αυξήσουν τα ποσοστά των πωλήσεων τους. Αυτό συμβαίνει γιατί η χρήση των νέων μέσων (διαδικτύου, δικτύων κινητής τηλεφωνίας, κ.λ.π.) επιτρέπει να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι ειδικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες μικρών χωρών.

Το σημαντικότερο ρόλο στην διαδικτυακή αγορά της διαφήμισης, παίζουν τα social media. Τι εννοούμε όμως με τον όρο social media;
Με τον όρο social media, αναφερόμαστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου η κοινωνική δικτύωση σαν έκφραση του διαδικτυακού marketing, είναι το εργαλείο που δημιουργεί στενή σχέση κι επαφή της επιχείρησης με τον πελάτη. Εξάλλου αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός πως με ένα καλοσχεδιασμένο πρόγραμμα ο συνδυασμός μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχημένος.

Ποια είναι τα social media;
Τα social media είναι τα social networks (Facebook, Twitter, Myspace), τα blogs, τα Wikis, τα Podcasts, τα RSS, τα Social Bookmarking (Digg, Del.icio.us, Reddit), αλλά και η ανταλλαγή φωτογραφιών και βίντεο στο διαδίκτυο μέσω των YouTube, Picasa, Flickr, Panoramio.

Tώρα κάποιος μπορεί να ρώταγε, είναι χρήσιμα τα social media για να διαφημίσουν οι επιχειρήσεις τα προϊόντα τους;
Η απάντηση λοιπόν είναι η εξής: Για εμπορικούς δικτυακούς τόπους, που προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες με χρέωση ή αντιπροσωπεύουν εταιρίες κάθε μορφής, είναι κρίσιμης σημασίας το περιεχόμενό τους να γίνει δημοφιλές στο διαδίκτυο, ώστε μέσω της υψηλής επισκεψιμότητας να αυξηθούν αντίστοιχα και οι πωλήσεις.

Σε όποιον μάλιστα θεωρεί ότι υπερβάλλουμε, του παραθέτουμε την απάντηση της Web Marketing Greece, όταν ερωτάται: “Πώς να δημιουργήσουμε περισσότερες πωλήσεις για την επιχείρηση μας;” H Web Marketing Greece απαντά: “Επενδύστε στα Κοινωνικά Δίκτυα (Social Media Networks)”

Aναμφισβήτητα λοιπόν τα social media συνεισφέρουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αύξηση των πωλήσεων των επιχειρήσεων που τα επιλέγουν για να διαφημιστούν. Με την χρήση των social media ως μέσο διαφήμισης, δίνεται η δυνατότητα εξατομίκευσης του “brand” και παράλληλα η δυνατότητα επικοινωνίας με υπάρχοντες αλλά και πιθανούς πελάτες με ένα πιο ”κοινωνικό” και ταυτόχρονα χαλαρό τρόπο. Ας δούμε όμως και κάποια παραδείγματα πασίγνωστων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τα social media για να διαφημιστούν.

Επιτυχημένα παραδείγματα χρήσης Social Media

Coca-Cola

Η Coca-Cola αποτελεί έναν από τους ηγέτες του social media marketing και πραγματικά αποτελεί ένα από τα πρώτα παραδείγματα προς μίμηση για την αποτελεσματική χρήση των social media. Η στρατιγική τους αναπτύχθηκε με κύριο γνώμονα την προσέγγιση των fans μέσω κοινωνικών, photo sharing και video sharing δικτύων.
Dominos Pizza

Η θέση της Dominos στην αγορά τον τελευταίο καιρό εξασθενούσε και ένας από τους κύριους λόγους που παρατίθενται ήταν ότι διατηρούσε την ίδια συνταγή πίτσας δεδομένου ότι ξεκίνησε πριν από 50 χρόνια! Σε μια προσπάθεια να ανακτήσει το χαμένο μερίδιο αγοράς και με την ελπίδα να φέρει την αλλαγή στη φήμη της για τη γεύση, αποφάσισε να αλλάξει εντελώς τη συνταγή στη πίτσα της. Αντί να αποταθεί στην ομάδα διαχείρισης, έθεσε το ζήτημα στους καταναλωτές και ζήτησε την άποψή τους για την πίτσα. Ένα συναρπαστικό βίντεο στο BlogSpot δείχνει την όλη διαδικασία. .
Dell

Η Dell αποφάσισε να δημιουργήσει μια κοινότητα που ονομάζεται The Storm Ideas, όπου οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν σε επαφή ώστε να μοιραστούν τις ιδέες τους για τη βελτιώση των προϊόντων Dell, γνωρίζοντας ότι οι καλύτεροι κριτές είναι οι ίδιοι οι πελάτες τους. Με τη βελτίωση των διάφορων μοντέλων και την αλληλεπίδραση με τις ιδέες των πελατών δημιουργούνται προϊόντα με αυξημένη ζήτηση και που ο καταναλωτής θέλει πραγματικά να αγοράσει.

Starbucks

Τα Starbucks θέλοντας να χρησιμοποιήσουν το κοινό για την βελτίωση των προιόντων / καταστημάτων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, δημιούργησαν το social network My Starbucks. Οι χρήστες που αποτελούν μέρος αυτού του δικτύου αισθάνονται ότι έχουν κάποιο ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της εταιρείας και τους κάνει να αισθάνονται μέρος της. Η τακτική που ακολούθησαν περιγράφεται στους συνδέσμους The Next Web και Directory Journal.

Ford Fiesta

Η Ford με το διαγωνισμό Fiesta Movement όπου 4000 άνθρωποι έλαβαν μέρος με ένα βίντεο, έδωσε την ευκαιρία στους νικητές να οδηγήσουν ένα Fiesta για 6 μήνες. Οι νικητές στη συνέχεια μοιράστηκαν την εμπειρία τους με το αυτοκίνητο. Αν και αυτό δεν φαίνεται αρχικά ως επιτυχημένη στρατηγική μέσα σε 6 μήνες τα αποτελέσματα ήταν συναρπαστικά. Συγκεκριμένα το βίντεο είχε 4.3 εκατομμύρια εμφανίσεις στο YouTube, περισσότερες από 0.5 εκατομμύρια εμφανίσεις στο Flickr, περισσότερα από 3 εκατομμύρια Twitter impressions και 50,000 ενδιαφερόμενοι πελάτες, εκ των οποίων, το 97% δεν είχαν μέχρι τώρα αυτοκίνητο Ford!
2. Η σημασία του ψηφιακού περιεχομένου
Προτού εξηγήσουμε τη σημασία του ψηφιακού περιεχομένου για μία επιχείρηση, θα ήταν καλύτερο να εξηγήσουμε την έννοια της ψηφιακής κουλτούρας. “η ψηφιακή κουλτούρα είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ του παραδοσιακού πολιτισμού (περιεχόμενο), του τομέα των TIMES (τεχνολογία: τηλεπικοινωνίες, διαδίκτυο, πολυμέσα, ηλεκτρονικό εμπόριο, προγράμματα και ασφάλεια, τηλεόραση, έκδοση, βιομηχανία παραγωγής μουσικής) και των υπηρεσιών διανομής”.
Tο ψηφιακό περιεχόμενο λοιπόν μίας ιστοσελίδας αποτελεί ουσιαστικά την γνώση, την πληροφορία που μας παρέχει αυτή η ιστοσελίδα. Λέγοντας περιεχόμενο εννοούμε κείμενα, φωτογραφίες και οτιδήποτε άλλο θα ενημερώσει τον επισκέπτη της ιστοσελίδας για το αντικείμενο της. Όμως πάνω από όλα, περιεχόμενο σημαίνει καλογραμμένα κείμενα, ενώ οι φωτογραφίες, τα βίντεο και οτιδήποτε άλλο είναι συμπληρωματικά.

Εξάλλου ως γνωστόν, το περιεχόμενο είναι βασιλιάς! Δυστυχώς όμως, για πολλούς η κατασκευή ιστοσελίδων περιορίζεται σε εντυπωσιακά γραφικά, κινούμενες εικόνες flash και τίποτα περισσότερο. Μια ιστοσελίδα σχεδιασμένη για να εντυπωσιάζει με την εμφάνιση της μπορεί να τραβήξει το ενδιαφέρον μας για ελάχιστα λεπτά. Αυτό όμως που θα μας κάνει να βάλουμε την ιστοσελίδα στα αγαπημένα μας και να γυρίσουμε ξανά σε αυτή, είναι το πλούσιο, ενδιαφέρον και ποιοτικό περιεχόμενο της.

Με ποιον τρόπο μπορούμε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον των επισκεπτών της ιστοσελίδας;

1. Γράφοντας σε απλή και κατανοητή γλώσσα Οι επισκέπτες μας ούτε είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν δύσκολους τεχνικούς όρους ούτε θα μπουν στο μπελά να ανοίξουν την εγκυκλοπαίδεια για χάρη σας. Αν τους μπερδέψουμε και τους πονοκεφαλιάσουμε, τότε θα τους χάσουμε.
2. Τονίζοντας τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα του περιεχομένου μας. Πιο απλά θέλουμε οι επισκέπτες μας να περάσουν ευχάριστα όσο μείνουν στην ιστοσελίδα μας και να φύγουν ευχαριστημένοι.
3. Το καλό περιεχόμενο παρακινεί και δημιουργεί δράση από την πλευρά του επισκέπτη. Δράση σημαίνει ότι ο επισκέπτης μπορεί να βάλει την ιστοσελίδα μας στα αγαπημένα του, να τη συστήσει σε φίλους του, να γράψει στο φόρουμ μας (αν υπάρχει), να προσθέσει ένα σχόλιο στο blog μας και τέλος να γίνει πελάτης μας. Το καλό περιεχόμενο είναι η καλύτερη προώθηση της ιστοσελίδας σας

4. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το κείμενο να είναι καλογραμμένο, πρωτότυπο, πλούσιο σε λέξεις – κλειδιά περιεχόμενο, καθώς αυτό είναι που ψάχνουν οι μηχανές αναζήτησης για να το αναδείξουν και να το εμφανίσουν στις πρώτες θέσεις στα αποτελέσματα τους.

5. Το καλό περιεχόμενο είναι αυτό που θα κάνει άλλες ιστοσελίδες να βάλουν ένα link προς τη δική μας. Τα ποιοτικά links είναι απαραίτητα για μια καλή θέση στις μηχανές αναζήτησης, ένας κανόνας που πάρα πολλές ιστοσελίδες δείχνουν να αγνοούν.

6. Το καλό περιεχόμενο είναι αυτό που θα κάνει τους επισκέπτες μας να την σημειώσουν και να τη συστήσουν στα ξένα Social Bookmarking Sites, Delicious, Stumbleupon, Twitter, Facebook, ή στα ελληνικά Digme, Cull, Bobbit, Foracamp. Είναι αυτό που αποκαλούμε Κοινωνική Δικτύωση και που κάποιοι πιστεύουν ότι ίσως ξεπεράσει σε σημασία στο μέλλον τις Μηχανές Αναζήτησης.

3α. Διαδικασίες Βελτιστοποίησης της θέσης του site, μέσω της κοινωνικής Δικτύωσης
Η Βελτιστοποίηση της θέσης του site μέσω της κοινωνικής Δικτύωσης μπορεί να γίνει μόνο αν ακολουθηθεί μία σειρά από βήματα:
1. Η ύπαρξη έστω και στοιχειώδους σχεδίου, η οργάνωση κι η παρακολούθηση της εταιρικής παρουσίας στα social media είναι απαραίτητες προϋποθέσεις επιτυχίας
2. Mε αποφυγή του λάθους της υπερβολής, καθώς συχνά παρασυρμένες από τον ενθουσιασμό αλλά και την αγωνία να προχωρήσουν γρήγορα οι επιχειρήσεις καταφεύγουν σε, υπερβολική, εξαιρετικά συχνή, ή αποκλειστική προώθηση συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας ξανά και ξανά.
3. Η δυνατότητα που προσφέρουν τα social media για άμεση επικοινωνία με τους πελάτες, δημιουργώντας μια αμοιβαία σχέση αλληλεπίδρασης. Οι χρήστες επιθυμούν να μαθαίνουν νέα και να τα αναπαράγουν στον ηλεκτρονικό κόσμο, διότι θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό διατηρούν στον φυσικό κόσμο, τους ασθενής κοινωνικούς δεσμούς με τους λιγότερο κοντινούς γνωστούς και φίλους. Ο διάλογος κι η αλληλεπίδραση ενισχύουν τη σχέση της επιχείρησης με το κοινό της και παρακινεί κι άλλους υπάρχοντες ή δυνητικούς πελάτες να εμπλακούν στη συζήτηση ή να θέσουν τις δικές τους ερωτήσεις.
4. H αποφυγή των ορθογραφικών λαθών στα κείμενα. Υπερβολικά ορθογραφικά, γραμματικά και συντακτικά λάθη, ΚΕΦΑΛΑΙΑ ή greeklish κάνουν το περιεχόμενο να φαίνεται πρόχειρο, βιαστικά γραμμένο και κυρίως αναξιόπιστο. Οι χρήστες κουράζονται και εστιάζουν μηχανικά στα λάθη κι όχι στην ουσία του κειμένου, ενώ διαβάζουν σπάνια τα κεφαλαία και τα greeklish.
3β. Διαδικασίες Βελτιστοποίησης του site μέσω των Μηχανών Αναζήτησης
1. Η ύπαρξη συνδέσμων (links) σε άλλες ιστοσελίδες. Οι σύνδεσμοι από άλλες ιστοσελίδες έχουν εξαιρετική σημασία και αποτελούν βασική προϋπόθεση για την εύρεση της ιστοσελίδας από της μηχανές αναζήτησης αλλά και από τους χρήστες του διαδικτύου, μια και οι δύο μπορούν να ακολουθήσουν τους συνδέσμους αυτούς. Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό, οι σύνδεσμοι αυτοί να προέρχονται από ιστοσελίδες με σχετικό περιεχόμενο, αφού ένας σύνδεσμος σε άσχετο περιεχόμενο δεν έχει και πολύ νόημα για τον χρήστη του διαδικτύου. Μάλιστα θα πρέπει να τονίσουμε ότι η στρατηγική συστηματικής δημιουργίας συνδέσμων από άλλες ιστοσελίδες πρέπει είναι βασική προτεραιότητα για κάθε διαχειριστή δικτυακού τόπου.
2. Η καταχώρησή της ιστοσελίδας στις κύριες μηχανές αναζήτησης μέσω της φόρμας καταχώρησης των ίδιων των μηχανών αναζήτησης.
3. Η ύπαρξη ποιοτικού και χρήσιμου για τον επισκέπτη περιεχομένου(γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος) που δυστυχώς συχνά αγνοείται. Κανείς δεν αναζητεί ούτε επισκέπτεται κάτι που δεν είναι χρήσιμο και αντίστοιχα οι μηχανές αναζήτησης πλέον όχι μόνο δεν παρουσιάζουν ευχάριστα στα αποτελέσματα τους οτιδήποτε δεν είναι χρήσιμο για τον (άνθρωπο-) χρήστη τους αλλά και δύσκολα εξαπατώνται στον σημείο αυτό.
4. Η ύπαρξη έγκυρου πηγαίου κώδικα, καθώς η βάση κάθε ιστοσελίδας είναι ακομα η περιγραφική γλώσσα HTML. Αυτή αναγνωρίζουν οι φυλλομετρητές και από αυτήν παίρνουν οι μηχανές αναζήτησης τις πληροφορίες για το περιεχόμενο μίας ιστοσελίδας. Μοντέρνες τεχνικές όπως Javascript, DHTML, Ajax, Flash κ.λ.π. όπως και οι εικόνες προσδίδουν σε μία ιστοσελίδα ειδικά εφέ και μπορούν να βελτιώσουν τόσο την εμφάνισή της όσο και την αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Πάντως εν γένει αποτελεί κανόνα ότι, το κυρίως περιεχόμενο μίας ιστοσελίδας πρέπει να παρέχεται σε μορφή HTML.
5. Η ύπαρξη λέξεων-κλειδιών στα διάφορα κείμενα της ιστοσελίδας. Συγκεκριμένα θα μπορούσατε να κάνετε ανάλυση των συχνών όρων αναζήτησης των χρηστών, να χρησιμοποιείτε εναλλακτικούς τρόπους γραφής για έναν όρο ή συνώνυμους όρους κατά την συγγραφή και να ελέγχετε την πυκνότητα των λέξεων-κλειδιών (keyword density) των κειμένων σας. Αν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε κατάλληλες λέξεις κλειδιά στον τίτλο, τις κεφαλίδες, στο όνομα του δικτυακού τόπου (domain name), στην διεύθυνση URL και στα στοιχεία εναλλακτικού κειμένου (alt) και τίτλου (title) εικόνων (image), περιορίζοντας τον αριθμό τους τόσο ώστε η ιστοσελίδα να παραμένει εύχρηστη και ευχάριστη για τον επισκέπτη.
6. Προσέχετε ιδιαίτερα τους τίτλους των ειδήσεων που χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιείτε περιγραφικούς τίτλους, που περιέχουν τις βασικές λέξεις-κλειδιά, που αφορούν στο συγκεκριμένο περιεχόμενο, σε μορφή φράσης και όχι απλής αναφοράς όρων. Το μέγεθος του τίτλου δεν πρέπει να είναι υπερβολικά μεγάλο. Κάθε σελίδα ενός δικτυακού τόπου πρέπει να έχει ένα και μοναδικό τίτλο. Η χρήση ομοίων τίτλων σε πολλές σελίδες μπορεί να βλάψει σοβαρά την προσπάθεια βελτιστοποίησης για τις μηχανές αναζήτησης.
7. Να χρησιμοποιείτε τις κατάλληλες κεφαλίδες, καθώς οι κεφαλίδες, μέσω των στοιχείων <h1>,<h2>...<h6> της HTML, συμβάλλουν σημαντικά στην βελτίωση της δομής μίας ιστοσελίδας, κάνοντας το περιεχόμενό της πιο σαφές και πιο εύχρηστο για τους επισκέπτες. Το περιεχόμενο το κεφαλίδων φαίνεται να έχει ιδιαίτερο βάρος στην αξιολόγηση της ιστοσελίδας από τις μηχανές αναζήτησης.
8. Οι σελίδες ενός δικτυακού τόπου πρέπει να είναι πλήρως συνδεδεμένες μεταξύ τους. Η σημασία μίας συγκεκριμένης σελίδας για τις μηχανές αναζήτησης μπορεί να προκύψει και από τον αριθμό και την αρχιτεκτονική των συνδέσμων που δέχεται από άλλες εσωτερικές σελίδες του δικτυακού τόπου. Μια πλήρως συνδεδεμένη σελίδα είναι για τις μηχανές (αλλά και για τους ανθρώπους) σημαντικότερη από μια άλλη απομονωμένη. Κατά την δημιουργία εσωτερικών συνδέσεων στον δικτυακό σας τόπο, μπορείτε να θυμάστε τον παρακάτω εμπειρικό κανόνα: Κάθε σελίδα δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τρία κλίκ από οποιαδήποτε άλλη σελίδα, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής. Βασική προϋποθέση για το παραπανω είναι η χρήση συνδέσμων κειμένου (και όχι π.χ. μέσω Javascript) με το κατάλληλο περιγραφικό κείμενο.
9. Η έγκυρη χρήση των μεταδεδομένων από τους χειριστές της ιστοσελίδας, καθώς τα μεταδεδομένα είναι πληροφοριακά δεδομένα για άλλα δεδομένα. Στην γλώσσα HTML υπάρχουν στοιχεία <meta>, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας σε μία μηχανή (αναζήτησης). Τα μεταδεδομένα μπορούν να είναι πολύ χρήσιμα για τις μηχανές αναζήτησης, άν έχουν δημιουργηθεί για να περιγράψουν το πραγματικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας.
10. Η βελτιστοποίηση μίας ιστοσελίδας για τις μηχανές αναζήτησης μπορεί να επιτευχθεί στο σύνολό της μόνο αν τα επιμέρους στοιχεία της παρουσιάζουν συνάφεια μεταξύ τους. Ο τίτλος, οι κεφαλίδες, το κυρίως περιεχόμενο και τα μεταδεδομένα της σελίδας πρέπει να έχουν άμεση, λογική σχέση μεταξύ τους, ειδάλλως οδηγούν σε σύγχυση τόσο τους χρήστες όσο και τις μηχανές αναζήτησης.
11. Η ύπαρξη συνδέσμων (links), όχι μόνο από αλλά και προς άλλες σχετικές ιστοσελίδες αποτελούν βασικό παράγοντα βελτιστοποίησης μιας ιστοσελίδας για τις μηχανές αναζήτησης, κάτι που ίσως δεν είναι ευρέως γνωστό. Οι μηχανές αναζήτησης φαίνεται ότι αξιολογούν τόσο τον αριθμό όσο και την ποιότητα των συνδέσμων μίας σελίδας προς σελίδες άλλων δικτυακών τόπων με σχετικό, χρήσιμο περιεχόμενο. Η κατάλληλη δημιουργία συνδέσμων μπορεί λοιπόν να συμβάλλει θετικά στην βελτιστοποίηση ειδικά νέων ιστοσελίδων.
12. Η ηλικία του περιεχομένου παίζει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς οι μηχανές αναζήτησης μάλλον αναλύουν και την ηλικία μίας ιστοσελίδας καθώς και των συνδέσμων προς αυτή, δηλαδή λαμβάνουν υπόψη τον χρόνο, κατά τον οποίο ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο βρίσκεται ήδη στο διαδίκτυο.
13. Η ύπαρξη φωτογραφιών και βίντεο που κάνουν την εικόνα των ιστότοπων φιλική προς το χρήστη.
3γ. Διαδικασίες βελτιστοποίησης μέσω των Ιστοσελίδων κοινωνικής Δικτύωσης
1.Κοινωνική Σελιδοποίηση (Bookmarking)
2. Καταχώρηση Δελτίων τύπου - Νέων εταιρείας.
3. Διαμοιρασμός Εγγράφων
4. Διαμοιρασμών Ιστολογίων/ Καταχωρημένων σχολίων.
5. Παρουσίαση μέσω Video.
6. Διαμοιρασμός Παρουσιάσεων π.χ. προϊόντος ή υπηρεσίας.
7. Διαμοιρασμός εικόνων - φωτογραφιών.
8. Προώθηση Εταιρικών παρουσιάσεων
9. Διασύνδεση με άλλες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
Εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να δημοσιεύσετε το κατάλληλο περιεχόμενο, να δημιουργήσουμε το προφίλ σας, να γράψουμε άρθρα καθώς επίσης και να σας δημιουργήσουμε παρουσιάσεις αναρτώντας τες στις κατάλληλες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης κάθε φορά. Οτιδήποτε δημοσιευτεί θα παραμετροποιηθεί ανάλογα των αναγκών σας.


Πρόσκληση σε μη κερδοσκοπικούς φορείς για Κοινωνικές Δομές κατά της
Φτώχειας


Πρόσκληση σε φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
για υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση σχεδίων δράσης με σκοπό τη
δημιουργία νέων ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων
«Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» καθώς και για τη
δημιουργία και λειτουργία «Εθνικού Μηχανισμού ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης» απευθύνει η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών
και Άλλων Πόρων του υπουργείου Εργασίας.
Πρόκειται για τη δημιουργία
Εθνικού Δικτύου Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης για την Κοινωνική Ένταξη
και Ενδυνάμωση Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων με στόχους: α) την ενίσχυση και
υποστήριξη των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του
πληθυσμού, ιδιαίτερα των αστέγων και όσων βρίσκονται σε κατάσταση
φτώχειας, ή απειλούνται από φτώχεια, β) τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης
για τους άνεργους νέους (έως 30 ετών), στους οποίους τα ποσοστά
ανεργίας είναι ιδιαίτερα υψηλά και γ) την ευαισθητοποίηση και
ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνικών φορέων για την ενεργό συμμετοχή τους
στο Δίκτυο.
Οι Κοινωνικές Δομές
Οι Κοινωνικές Δομές που θα
χρηματοδοτηθούν ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
• Κοινωνικά
Παντοπωλεία
• Φαρμακεία
• Ανοιχτά κέντρα ημερήσιας υποδοχής
αστέγων
• Τράπεζες χρόνου
• Δημοτικοί Λαχανόκηποι

Υπνωτήρια
• Δομή παροχής Συσσιτίων
• Γραφεία Διαμεσολάβησης

Οι Κοινωνικές Δομές θα λειτουργήσουν στους Δήμους όλης της χώρας με
πληθυσμό πάνω από 80.000 κατοίκους. Ειδικότερα, για το λεκανοπέδιο
Αττικής, μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για όμορους Δήμους, οι οποίοι
συγκεντρώνουν αθροιστικά πληθυσμό πάνω από 80.000 κατοίκους. Για τη
λειτουργία των 300 περίπου Δομών που αναμένεται να συσταθούν, θα
δημιουργηθούν 1.500 νέες θέσεις εργασίας για άνεργους έως 30 ετών, για
διάστημα 24 μηνών.
Δικαιούχοι υποβολής σχεδίων δράσης
Δικαίωμα
υποβολής σχεδίων δράσης έχουν φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως:

• Σωματεία
• Ιδρύματα
• Εταιρίες Αστικού Δικαίου

Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
• Επαγγελματικές Ενώσεις
• ΝΠΙΔ που
δεν εντάσσονται στο μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης
Τα σχέδια
δράσης υλοποιούνται από Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα στο οποίο θα
συμμετέχουν ο δικαιούχος φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος θα
έχει τη συνολική ευθύνη εκτέλεσης του σχεδίου δράσης και συμπράττοντες

φορείς, οι οποίοι είναι:
• οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α’
βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα
• νομικά πρόσωπα δημοσίου, ή
ιδιωτικού δικαίου που νομίμως υλοποιούν δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα

Το σχέδιο δράσης του κάθε Εταιρικού Κοινωνικού Σχήματος μπορεί να
περιλαμβάνει από μία έως και τις οκτώ Κοινωνικές Δομές αρκεί να τις
τεκμηριώνει ως αναγκαίες για την περιοχή υλοποίησης του σχεδίου. Ο
δικαιούχος και κάθε επί μέρους φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του
Εταιρικού Κοινωνικού Σχήματος μπορεί να αναλάβει τη λειτουργία μίας ή
περισσοτέρων Κοινωνικών Δομών.
Τι χρηματοδοτείται
Οι δικαιούχοι
μη κερδοσκοπικοί φορείς θα λάβουν επιχορήγηση που αφορά το μισθολογικό
κόστος και τις λειτουργικές δαπάνες των Κοινωνικών Δομών. Ανώτατο όριο
προϋπολογισμού για κάθε σχέδιο δράσης που αφορά στη δημιουργία νέων
ή/και στη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης
Αντιμετώπισης της Φτώχειας» είναι το ποσό των 1.360.000 €.
Το ποσό
αυτό περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση για δύο έτη:
1) Κάθε νέας θέσης
εργασίας (σύμφωνα με τον αριθμό των θέσεων εργασίας που προβλέπονται για
κάθε Κοινωνική Δομή στο Παράρτημα Ι της πρόσκλησης) που θα δημιουργηθεί
στο πλαίσιο υλοποίησης κάθε σχεδίου δράσης, έως του ποσού των 13.600 €
ανά έτος. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως κρατήσεις
(π.χ. ασφαλιστικές εισφορές, φόροι, κ.λπ.).
2) Λοιπών δαπανών για
τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών σε ποσοστό έως 20% επί του συνολικού
προϋπολογισμού του σχεδίου δράσης.
Το μισθολογικό κόστος του
προσωπικού που απασχολείται ήδη σε υφιστάμενες Κοινωνικές Δομές δεν
είναι επιλέξιμο.
Ωφελούμενοι
Άμεσα ωφελούμενοι είναι οι άστεγοι
και τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από
φτώχεια Ο δικαιούχος, οι συμπράττοντες και οι επί μέρους Φορείς Μη
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που συμμετέχουν στο Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα
οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι άμεσα ωφελούμενοι από τη λειτουργία της
κάθε Κοινωνικής Δομής ανήκουν στις ανωτέρω ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού. Ο φορέας που αναλαμβάνει τη λειτουργία της κάθε Δομής οφείλει
να τηρεί ειδικό
αρχείο, στο οποίο θα αποτυπώνεται ο αριθμός των
άμεσα ωφελουμένων που εξυπηρετούνται από τη Δομή και να υποβάλλει τα
στοιχεία αυτά στο Δικαιούχο, όποτε του ζητηθεί. Ο Δικαιούχος οφείλει να
συλλέγει τα εν λόγω στοιχεία και να τα υποβάλλει στην ΕΥΔ του ΕΠΑΝΑΔ, σε
τακτά χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης.

Έμμεσα ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι νέοι έως 30 ετών, καθώς μέσω των
σχεδίων δράσης θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας οι οποίες θα
καλυφθούν από άνεργους νέους έως 30 ετών, μέσω της πρόσληψης αυτών από
το Δικαιούχο ή/και τους επιμέρους συμμετέχοντες Φορείς Μη Κερδοσκοπικού
Χαρακτήρα, για τη δημιουργία νέων ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας
υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών. Η επιλογή των έμμεσα ωφελουμένων
πραγματοποιείται μετά από σχετική πρόσκληση του Δικαιούχου ή/και των
επιμέρους συμμετεχόντων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Σε ό,τι
αφορά τη δημιουργία και λειτουργία ενός «Εθνικού Μηχανισμού Ενημέρωσης
και Ευαισθητοποίησης», θα χρηματοδοτηθεί μία Δομή, που θα παρέχει
συστηματική ενημέρωση, τόσο των άμεσα ωφελούμενων για τις Κοινωνικές
Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, όσο και του ευρύτερου κοινού
για τον τρόπο εμπλοκής του στη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών και της
συνεισφοράς του σε χρόνο και υλικά αγαθά. Η ενημέρωση που θα παρέχει η
Δομή προς όλους τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται ταυτόχρονα μέσω
Κοινωνικών Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Μηνυμάτων, ειδικού ιστοχώρου και
χρήσης ενιαίας τηλεφωνικής γραμμής πληροφόρησης. Επιπλέον, ο Εθνικός
Μηχανισμός θα αναλάβει τη δημιουργία προτύπου (μακέτα) για την παραγωγή
ειδικής κοινής σήμανσης, η οποία θα τοποθετηθεί σε κάθε Κοινωνική Δομή
Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας που θα λειτουργήσει.
Ανώτατο όριο
προϋπολογισμού για τη δημιουργία και λειτουργία του «Εθνικού Μηχανισμού
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης» είναι το ποσό των 350.000 €.
Το
ποσό αυτό περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση για δύο έτη:
1) Κάθε νέας
θέσης εργασίας (σύμφωνα με τον αριθμό των θέσεων εργασίας που
προβλέπονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης) που θα
δημιουργηθεί από το Δικαιούχο με ποσό έως 13.600 € ανά έτος.
2)
Λοιπών δαπανών για τη λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού σε ποσοστό έως
20% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου Δράσης.
Δικαιούχοι
και σε αυτήν την περίπτωση είναι Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και
ιδίως Σωματεία, Ιδρύματα, Εταιρίες Αστικού Δικαίου, Συνδικαλιστικές
Οργανώσεις, Επαγγελματικές Ενώσεις, που θα πρέπει να πληρούν ορισμένες
προϋποθέσεις.
Υποβολή προτάσεων
Η προθεσμία για την υποβολή των
προτάσεων λήγει στις 20 Απριλίου και υποβάλλεται σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΥΔ.Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.), στη
διεύθυνση Κοραή 4, 10564, Αθήνα τις ώρες 9.00–14.00 όλες τις εργάσιμες
ημέρες.
Eπισημαίνεται πως στο πλαίσιο του προγράμματος, που
χρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, οι φορείς θα πρέπει
να υποβάλλουν και αίτηση-φάκελο εξέτασης της διαχειριστικής τους
επάρκειας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28-05-2010 (ΦΕΚ
792/Β/08-06-2010) Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τις διαδικασίες
επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου
2007-2013.
Η πρόσκληση καθώς και περισσότερες πληροφορίες για την
υποβολή των προτάσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
E-mail:
eydanad@mou.gr

Για περισσότερες πληροφορίες ΙΝΜΕΚΟ 3ης
Σεπτεμβρίου 69 , Αθήνα 10433, τηλ. 2108226562
e-mail:
anadrash@otenet.gr

Δευτέρα 2 Απριλίου 2012

ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΤΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο συντονιστής του Πανελληνίου Παρατηρητηρίου, Βασίλης Τακτικός είναι ο δημιουργός και εκφραστής του Πανελληνίου Παρατηρητηρίου.
Ένα δίκτυο Συλλόγων που απλώνεται σε όλη την Ελλάδα.
Μία πλειάδα ομάδων στο διαδύκτιο λειτουργούν σε άμεση συνοχή με το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο, οπως οι:
Κοινωνικές Συμπράξεις, Καλές Πρακτικές, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Τοπικά Δικτυα Συλλόγων λειτουργούν μέσα απο ένα ενιαίο σύστημα των social media και της Δημοσιογραφίας Πολιτών.
Ο εμπνευστής κ. Βασίλης Τακτικός είναι ταυτόχρονα ο προγραμματιστής και ο σύμβουλος στις αναπτύξεις τους με επιχειρηματικά σχέδια στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας.
Συνεπής με τις ιδέες απο τότε που ήταν δραστήριο μέλος της Νεολαίας...
Ασχολείται με την οριζόντια επικοινωνία και τον κοινοτισμό σαν δημοσιογράφος, ποτέ δεν εγκατέλειψε αυτές τις ιδέες και τα τελευταία δέκα χρόνια έχει γράψει άπειρα άρθρα για την Κοινωνική Οικονομία, τον Εθελοντισμό και την Αυτοοργάνωση των Πολιτών.
Μελετητής του Κορνήλιου Καστοριάδη και των Θεωρητικών Επιστημών της Επικοινωνίας έχει εκλαικεύσει σχετικές έννοιες και τις εφαρμοζει στην πράξη.
Ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι αυτό που ενας ανθρωπος το 1984, οραματίσθηκε, έμελε μέχρι σήμερα, 28 χρόνια μετά, να σημαδεύει τη ζωή,την καθημερινότητα, την ιδεολογία, τον τρόπο σκέψης και τη στάση ζωής χιλιάδων ανθρώπων;
Κι όμως, αυτό που οραματίσθηκε και δημιούργησε ήταν τόσο ειλικρινές, τόσο ζωντανό, τόσο δυνατό και ξεκάθαρο, που 26 ολόκληρα χρόνια άντεξε και αντέχει, ενέπνευσε και εμπνέει, συγκίνησε και συγκινεί...

Με την ίδρυση του Πανελλήνιου Παρατηρητήριου των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, ένα νέο ελπιδοφόρο μήνυμα δικτύωσης και συνεργασίαςγεννήθηκε κι απλώνεται σ' όλη την χώρα.
Ένα νέο μήνυμα που συνδέεται με το κίνημα κοινωνικής αλληλεγγύης, οικολογίας οριζόντιας επικοινωνίας, με κινητήρια δύναμη τους ενεργούς πολίτες και τα κοινωνικά δίκτυα δημιουργώντας ένα κοινό όραμα.
Από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά όλης της χώρας, συλλογικές οργανώσεις συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και ανατρέπουν την αρνητική παράδοση που θέλει όλο αυτό το χώρο κατακερματισμένο και εξαρτημένο από το σύστημα νομής της εξουσίας...

Είχα την τιμή να γνωρίσω προσωπικά τον κύριο Τακτικό και να συνομιλήσω για αρκετη ώρα μαζί του.
Θα ήθελα να μοιραστω τις εντυπώσεις μου για αυτόν τον άνθρωπο:
θα χρησιμοποιήσω μια γλώσσα λιτή, σχεδόν δωρική, με κάποιες σκόρπιες λέξεις...
Ένας πολυταξιδευτής, που έχει το βλέμμα στραμμένο στο κόσμο. Βαθιά ιδεολόγος, οραματιστής, αγωνιστής, ρομαντικός, μα και μαχητικός.
Είναι ένας αυτοβιογραφικός ποιητής και μέσα από την ποίησή του περνά όλη η ζωή του και εκτίθεται μπροστά μας...
Ένας άνθρωπος με ξεκάθαρη ιδεολογική προσέγγιση της κοινωνίας.
Ένας τεχνοκράτης,ο οποίος μπορεί να βλέπει τα πράγματα ως έχουν, να μην υποδουλώνεται στη γνώση, στον ξύλινο πολιτικό λόγο, την προπαγάνδα, αλλά να στηρίζεται στην επιστήμη, Θετική ή Θεωρητική, και να αναζητά το εφικτό.

Θα μπορουσα με 2 λεξεις να τον χαρακτηρίσω ως Κοινωνικό Ακτιβιστή μιας κοινωνικής – πολιτικής φιλοσοφίας.
Ο κ. Τακτικός εχει γενικά μια ρεαλιστική σκέψη και προσφερει στον εθελοντισμό.
Δηλώνει χαρακτηριστικά όχι τόσο τη θεωρητική του αντίληψη περί του κόσμου γύρω του, όσο η θέλησή του να τον διαμορφώσει ανάλογα με τις επιθυμίες του «επί τω βέλτιστω», με την ανάλογη δράση του...
Η ρεαλιστική αυτή αντίληψη του κ. Τακτικού είναι γεγονός που παρέχει μία κάποια αλήθεια και αυτός είναι ο λόγος που συνοδεύεται σχεδόν πάντα με μια εσωτερική ηθική παρόρμηση εθελοντισμού για εφαρμογή με ανάλογες πράξεις (δράσεις).
Μέχρι σήμερα οι δράσεις του κ. Τακτικού μέσω του Παρατηρητηρίου Ο.Κ.Π αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη προστασία του περιβάλλοντος, της εργασίας, της μόρφωσης κ.λπ. που παρουσιάζονται με διάφορες μορφές δράσης, όπως υπαίθριες συναυλίες, κ.λπ.

Σάββατο 31 Μαρτίου 2012

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_29/03/2012_435262

Εξώδικη διαμαρτυρία του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας των Πολιτών προς το υπ. Εργασίας

Ενημέρωση για τα ευρωπαϊκά προγράμματα από την περιφέρεια Αττικής. Σε εξώδικη διαμαρτυρία προς το υπουργείο Εργασίας προχώρησε το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο της Κοινωνίας των Πολιτών σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, με το επιχείρημα ότι η Διαχειριστική Αρχή του υπουργείου Εργασίας αντί να προωθεί άμεσα τα κονδύλια στην Κοινωνία των Πολιτών, επιτρέπει και ουσιαστικά πριμοδοτεί την ανάληψη του συντονισμού των Αναπτυξιακών Συμπράξεων από τις αναπτυξιακές εταιρείες των ΟΤΑ.
Συγκεκριμένα οι Κοινωνικές Αναπτυξιακές Συμπράξεις των Περιφερειών Αττικής, Δ. Ελλάδας, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας και Κ. Μακεδονίας, σε συνέντευξη Τύπου-ενημέρωση χθες το βράδυ, εξήγησαν τους λόγους που τους οδήγησαν στην εξώδικη διαμαρτυρία και στη συνέχεια κατέθεσαν ολοκληρωμένη πρόταση για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Στην πρόταση καλούν να συμμετάσχουν όσες περισσότερες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών τηρούν τις προδιαγραφές διαχειριστικής επάρκειας, που ορίζει ο νόμος για την Κοινωνική Οικονομία.
Η εξώδικη διαμαρτυρία
Αιτία της εξώδικης διαμαρτυρίας είναι το γεγονός ότι αν και οι ευρωπαϊκές οδηγίες αποκλείουν τη δυνατότητα καθοριστικού ρόλου του δημοσίου τομέα σε χρηματοδοτούμενες δράσεις, όπως η παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την ενσωμάτωση των οδηγιών, ο ελληνικό νόμος αφήνει τη δυνατότητα στις αναπτυξιακές εταιρείες του δημοσίου (που στην πλειονότητά τους ελέγχονται από τους ΟΤΑ) να συντονίζουν το έργο των Αναπτυξιακών Συμπράξεων. Κι έτσι, όπως σημειώνεται στο εξώδικο «δίνεται η δυνατότητα στο ελληνικό Δημόσιο και στις δημόσιες υπηρεσίες να χρησιμοποιούν κοινοτικούς πόρους για τις ανάγκες χρηματοδότησης του προσωπικού των δημοσίων επιχειρήσεων, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο».
Όπως αναφέρεται στο εξώδικο «είναι πασιφανές ότι η Διαχειριστική Αρχή του υπουργείο Εργασίας χρησιμοποιεί τους πόρους αυτούς κυριολεκτικά από την πίσω πόρτα κατά τρόπο ουσιαστικά παράνομο, προκειμένου να εξυπηρετήσει το πελατειακό πολιτικό σύστημα του Δημοσίου και ειδικότερα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα οι περισσότερες αναπτυξιακές εταιρείες, κατά τη γενικότερη ομολογία, να έχουν καταλήξει να λειτουργούν με δυσανάλογο λειτουργικό κόστος σε σύγκριση με την προσφορά τους που πολλές φορές φθάνει μόνο το 30%».
Όπως σημείωσε εκ μέρους του Παρατηρητηρίου, ο δημοτικός σύμβουλος δήμου Καλαβρύτων Βασίλης Τακτικός τα χρήματα που προορίζονταν για τα προγράμματα «Stage» και τα χρήματα για τα προγράμματα κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων κατέληξαν «επί της ουσίας με διάφορες μεθοδεύσεις στις τσέπες των επιτηδείων και όχι στους πραγματικούς αποδέκτες. Καταγγέλλουμε ότι συνεχίζεται η ίδια παρελκυστική τακτική και στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα για την κατάρτιση ανέργων, από τα οποία έχει ωφεληθεί μόλις το 1,2% των ανέργων».
Το Παρατηρητήριο διαμαρτύρεται ειδικά για τον τρόπο διαχείρισης των προγραμμάτων ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων) και ΤΟΠΣΑ (Τοπικά σχέδια δράσεις για την απασχόληση) «που ενώ προορίζονται για ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού, τελικά χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση ζημιογόνων εταιρειών του δημοσίων και του συντεχνιακών τους συμφερόντων».
Οι οργανώσεις ζητούν από το υπ. Εργασίας να διευκρινίσει τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των αναπτυξιακών εταιρειών «όχι μόνο βάσει του Ν.4019/11 στον οποίον υπάρχουν διφορούμενες και αυτοαναιρούμενες ερμηνείες, αλλά επίσης βάσει των Ευρωπαϊκών Συνθηκών και Οδηγιών από τις οποίες απορρέει ο νόμος και βάσει των δεσμεύσεων του Μνημονίου που ορίζει περιορισμό των δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων στις αναπτυξιακές συμπράξεις». Οι οργανώσεις ζητούν απαντήσεις που θα θεωρηθούν δεσμευτικές και θα κοινοποιηθούν στην Επιτροπών Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι στόχοι του Παρατηρητηρίου
Κατά τα άλλα, η στόχευση του Παρατηρητηρίου -που λειτουργεί ως ομπρέλα δικτύωσης των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών- αφορά τρεις τομείς:
1. τον τομέα της υγείας με παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, όπου εκεί οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις φιλοδοξούν να δώσουν εργασία σε γιατρούς και νοσηλευτές
2. τον τομέα των ήπιων μορφών ενέργειας, όπου στόχος είναι να αυτονομηθούν οι δήμοι ενεργειακά με οικονομικά οφέλη για τους δημότες και
3. βιολογικά προϊόντα και αγρο-τουρισμός.
Η συμβολή της περιφέρειας Αττικής
Ο περιφερειακός σύμβουλος Κ. Διάκος, εκ μέρους της παράταξης «Αττική Οικολογική Απάντηση», σημείωσε ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει δημιουργήσει Ομάδα Ενημέρωσης του κοινού για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, προκειμένου να υπάρξει διάχυση τους στην κοινωνία. Στόχος είναι να αναπτυχθούν Κοινωνικές Αναπτυξιακές Συμπράξεις με τη συμμετοχή οργανώσεων, συλλόγων, συνεταιρισμών, δημοτικών επιχειρήσεων και στη συνέχεια να δημιουργηθούν κερδοσκοπικές και αστικές μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.
Όπως ανακοίνωσε, η Ομάδα Ενημέρωσης της Περιφέρειας Αττικής την ερχόμενη Τετάρτη 4 Απριλίου θα βρίσκεται από τις 9.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ στο κτίριο της Εθνικής Ασφαλιστικής, προκειμένου να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο για τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
www.kathimerini.grμε πληροφορίες από ΑΜΠΕ

Εθελοντές δημοσιογράφοι για την Κοινωνία των Πολιτών PDF Εκτύπωση E-mail
Του Βασίλη Τακτικού*
Το Δίκτυο εθελοντών δημοσιογράφων για την Κοινωνία των Πολιτών, που έχει κάνει την εμφάνισή του στον περιφερειακό τύπο και διανύει τα πρώτα του βήματα ως ξεχωριστή δράση, μπορεί να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο σε αυτό που λέγεται ποιότητα στην πολιτική επικοινωνία, στην χρηστική ενημέρωση, αλλά και στην απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων, τουλάχιστον στις τοπικές κοινωνίες.

Έχοντας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το όφελος, το οποίο μπορεί να προκύψει στο πεδίο της ενημέρωσης σε σχέση με το όραμα της Κοινωνίας των Πολιτών, θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε την σημασία που έχει μια τέτοια κίνηση όταν πλαισιώνεται από εθελοντές.

Ξεκινάμε από την παραδοχή ότι ένα επάγγελμα, όπως το δημοσιογραφικό, γίνεται συνήθως λειτούργημα όχι μόνο από την φύση του επαγγέλματος, αλλά και από τον εθελοντικό χαρακτήρα με τον οποίο προσφέρεται. Στην συνείδησή μας, για παράδειγμα, οι «Γιατροί χωρίς σύνορα» και οι «Ερυθροσταυρίτες», ως εθελοντές, προσφέρουν πολύ υψηλότερο λειτούργημα από τους αυστηρά επαγγελματίες στον χώρο τους.

Ανάλογα διαφοροποιημένη είναι η προσφορά των οικολόγων ακτιβιστών συγκριτικά με τους επαγγελματίες επιστήμονες περιβαλλοντολόγους. Οι πρώτοι κάνουν συνήθως μια δράση αφιλοκερδώς, ενώ οι δεύτεροι, αν και επιστήμονες, είναι επαγγελματίες και αντικειμενικά δεν έχουν ως προτεραιότητα την διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος.

Βέβαια η μια ιδιότητα δεν αποκλείει την άλλη, αλλα δεν είναι και ταυτόσημη. Έτσι, και ο επαγγελματίας δημοσιογράφος είναι κάτι διαφορετικό από τον δημοσιογράφο που θέλει να είναι ταυτόχρονα και εθελοντής για κάποιον κοινωνικό σκοπό και επί του προκειμένου για την ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών.

Ο εθελοντής δημοσιογράφος, ακόμα και αν είναι επαγγελματίας παράλληλα, δεν βλέπει το έργο του μόνο βιοποριστικά, δεν κολακεύεται από την συναναστροφή του με τους ισχυρούς και δεν γράφει για να είναι αρεστός στην εξουσία, αλλά, για να είναι χρήσιμος στον πολίτη.

Πιστεύει στην απελευθερωτική λειτουργία του έργου του και της προσφοράς του και είναι αντιμέτωπος με την συσκότιση της αλήθειας που επιβάλλει το εκμεταλλευτικό σύστημα.

Και το κάνει αυτό συνειδητά, καθώς γνωρίζει ότι το υφιστάμενο σύστημα, κάνοντας την πληροφορία «εμπόρευμα» και διαφημίζοντας την ποσότητα, την οποία μπορεί να καταναλώσει κανείς, λειτουργεί αποπροσανατολιστικά και μπουχτίζει τον πολίτη με έναν καταιγισμό από άχρηστες πληροφορίες για την ζωή του, ώστε αποτελεί πολλές φορές βάσανο η αναζήτηση του χρήσιμου, του ωφέλιμου και της αλήθειας.

Αναγνωρίζοντας αυτό το φαινόμενο, η παρέμβαση του Δικτύου των εθελοντών δημιοσιογράφων μπορεί να κάνει πιο εύκολη την πρόσβαση του πολίτη στην χρήσιμη πληροφορία και στην αυθεντική πολιτική επικοινωνία, αποφεύγοντας τους παραμορφωτικούς καθρέφτες που στήνουν κάθε φορά οι έχοντες συμφέροντα από τον σφετερισμό της εξουσίας, ιδίως στον χώρο της επικοινωνίας, αλλά και στον χώρο της πολιτικής αντιπροσώπευσης.
Κοινωνική οικονομία και ηθική επιχειρηματικότητα PDF Εκτύπωση E-mail
Του Βασίλη Τακτικού.
Η ηθική των επιχειρήσεων όπως παρουσιάζεται συχνά από τις διευθυντικές ελίτ δημιουργεί πολλά νεφελώματα και συγχύσεις εάν δεν συνδέεται με...  την κοινωνική οικονομία. Από την πλευρά του παρατηρητηρίου τα σημεία που θέλουμε να φωτίσουμε είναι τα ακόλουθα:

•  Πρώτον ότι δεν υπάρχει μια ενιαία διαχρονική ηθική αλλά πολλές ηθικές και ηθικολογίες.
•  Δεύτερον ότι η κοινωνική εταιρική ευθύνη δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως πανάκεια.
• Tρίτον η κοινωνική οικονομία είναι ο μόνος χώρος της οικονομίας που ταυτίζεται με την ηθική επιχειρηματικότητα.

Αυτό που επίσης είναι σημαντικό και ενδιαφέρον είναι να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα.

•  Κατά πόσο η ηθική επιχειρηματικότητα μπορεί να βάλει ένα φρένο στο κατήφορο της οικονομικής κρίσης και ανάσχεση στα βασικά της αίτια όπως είναι ηθική κρίση και διαφθορά.
•  Κατά πόσο υπάρχει μια γενική ηθική που αντανακλά στην επιχειρηματικότητα ή υπάρχουν περισσότερες ηθικές-θρησκευτικές, ιδεολογικές, εθνικές που αντανακλούν σε διαφορετικό βαθμό στην αποτελεσματικότητα της ηθικής επιχειρηματικότητας.
•  Κατά πόσο η ηθική επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι περεταίρω αποτελεσματική στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας του κράτους και της αγοράς.
•  Ποια η σχέση της κοινωνικής οικονομίας με την ηθική επιχειρηματικότητα
•  Ποια η σχέση κοινωνικού κεφαλαίου και ανάπτυξης της ηθικής επιχειρηματικότητας.
•  Ποια τα προτεινόμενα θεσμικά εργαλεία. Είναι εφικτή η ίδρυση μιας ηθικής τράπεζας στην Ελλάδα;

Συνοπτικές απαντήσεις
A

Σχετικά με το εξωτερικό ηθικό περιβάλλον που επιδρά στις επιχειρήσεις αμφισβητώ ότι υπάρχει μια ενιαία διαχρονική ηθική. Υπάρχουν βέβαια τα αρχέτυπα της ηθικής «ου κλέψεις» κτπ. αλλά ηθικές ιδεολογίες του κράτους και της αγοράς που είναι παραδοσιακές ηθικές βρίσκονται σήμερα σε παρακμή που αποτυπώνεται άλλωστε και στις επιχειρήσεις. Η ηθικολογία από την άλλη πλευρά ήταν πάντοτε το πέπλο της υποκρισίας για κάθε είδους εξουσία. Η αποτελεσματικότητα της ηθικής εν προκειμένω στην οικονομία και τις επιχειρήσεις εξαρτάται από θεσμούς κοινωνικής συμπεριφοράς, θεσμικά εργαλεία και νόμους. Όταν όμως οι νόμοι που ψηφίζονται εφαρμόζονται στο 30% από το ίδιο το κράτος τότε η όποια ηθική εκφυλίζεται γίνεται κουρέλια. Έχουμε έτσι ένα φαινόμενο που το κράτος «κλέβει» με τον τρόπο τους πολίτες και οι επιχειρήσεις και οι πολίτες το κράτος και όλοι μαζί τους πιο αδύνατους της κοινωνίας.

Με βάση τις κυρίαρχες ιδεολογικές ηθικές του παρελθόντος έχουμε φτάσει στην σημερινή οικονομική κρίση που το υπόβαθρο της είναι ηθική κρίση. Μια κρίση που οδηγεί στον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό μεγάλα τμήματα πληθυσμού, στη φτώχεια και παγκόσμια περιβαλλοντική απειλή . Η σημερινή κρίση είναι Προϊόν της κυρίαρχης προτεσταντικής ηθικής της αγοράς και της σοσιαλιστικής ηθικής του κράτους. Γιατί στην μεν πρώτη περίπτωση αποδείχθηκε ότι δεν ισχύει απεριόριστα αυτό που είπε ο Adam Smith ότι «κάνοντας ο καθένας το καλύτερο για τον εαυτό του και την τσέπη του κάνει και καλό στην κοινωνία». Και ασφαλώς, δεν ισχύει η σοσιαλιστική ηθική της συλλογικότητας όταν το υποτιθέμενο καλό της κοινωνίας ταυτίζεται με τα συμφέροντα της κρατικής γραφειοκρατίας και τα προνόμιά της έναντι του υπόλοιπου πληθυσμού.

Βέβαια, αυτές οι ηθικές ιδεολογίες για μια μεγάλη ιστορική περίοδο έπαιξαν προωθητικό ρόλο, σήμερα όμως έχουν φτάσει στα όρια τους. Για παράδειγμα και αυτό δείχνει τις αντινομίες της ηθικής σε διαφορετικές περιόδους, η ρήξη της προτεσταντικής ηθικής με τον καθολικισμό σήμανε η αρχή για την εκτεταμένη θεσμική συσσώρευση κεφαλαίου στην δύση με την κατάργηση της αμαρτίας του τόκου του χρήματος τον οποίο στηλίτευε και απαγόρευε ηθικά ο Χριστιανισμός. Εδώ βλέπουμε καθαρά πως η μεταμόρφωση της ηθικής ενίσχυσε την ανάπτυξη του καπιταλισμού και των επιχειρήσεων . Στην αντίθετη περίπτωση σήμερα η υπερσυγκέντρωση κεφαλαίου έξω από την πραγματική οικονομία οδηγεί στην οικονομική ασφυξία μεγάλο μέρος επιχειρήσεων και νοικοκυριά.

Με την ιδία ηθική λοιπόν βλέπουμε ιστορικά άλλοι να οδηγούνται στη κόλαση και άλλοι στο παράδεισο.

Εάν σήμερα θέλουμε αποτελεσματικότητα μέσω ηθικής, οφείλουμε να την διαχωρίσουμε από τις ηθικές που είχαν αποτέλεσμα στο παρελθόν αλλά στην σημερινή πραγματικότητα λειτουργούν ως ηθικές ιδεολογικές αυταπάτες.

B
Από την άλλη πλευρά σήμερα προβάλλεται η ηθική των επιχειρήσεων μέσω της «κοινωνικής εταιρικής ευθύνης» ωστόσο υπάρχουν όρια στην λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της «κοινωνικής εταιρικής ευθύνης» που παρουσιάζεται ως γενικό εργαλείο της ηθικής επιχειρηματικότητας. Η κοινωνική εταιρική ευθύνη είναι ένα από τα υλικά στο «φάρμακο» της ηθικής παρακμής του συστήματος και όχι το ίδιο το «φάρμακο» όπως παρουσιάζεται. Αντιμετωπίζει το μερικό όχι το όλον του προβλήματος. Άλλη είναι η στάση της ηθικής του Bill Gates ως ιδιοκτήτη επιχειρηματία της Microsoft και άλλη στο ίδρυμα για την υγεία στις φτωχές χώρες του τρίτου κόσμου που έχει ιδρύσει. Όπως για παράδειγμα συμβαίνει και στη οικολογία, όπου τα lobbies και ο κατακερματισμένος ακτιβισμός συμβάλλουν μεν στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, αλλά δεν είναι η συνολική λύση στην παγκόσμια περιβαλλοντική απειλή.

Η εξωτερικότητα της «κοινωνικής εταιρικής ευθύνης» δεν μπορεί να είναι ΜOΝΟΝ συγκεκαλυμμένη διαφήμιση μια άλλης κερδοσκοπικής επιχείρησης.

Γ
Το καταλυτικό στοιχείο της ηθικής επιχειρηματικότητας βρίσκεται στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στα πλαίσια της οποίας όχι μόνον μπορεί να λειτουργήσει καθαρά η ηθική επιχειρηματικότητα, αλλά μπορεί να καλύψει τα ηθικά και υλικά κενά της γενικότερης επιχειρηματικότητας που έχει ως κίνητρο το κέρδος. Τα κενά δηλαδή των επενδύσεων σε τομείς που είναι αναγκαίοι να προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο αλλά δεν γίνονται επενδύσεις επειδή δεν προσφέρουν κερδοφορία.

Βασικό προαπαιτούμενο είναι, το κοινωνικό κεφάλαιο της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνεργασίας, της διάχυσης προς τα κάτω γνώσεων και πληροφόρησης. Κοινωνικοποίηση της γνώσης δηλ με συμμετοχικές διαδικασίες.

Ηθικές επενδύσεις έχουμε κυρίως όταν συνδυάζουμε την ανάπτυξη των κοινωνικών πόρων η του λεγόμενου κοινωνικού κεφαλαίου με τις οικονομικές επενδύσεις στο χώρο της μη κερδοσκοπικής οικονομίας. Η κοινωνική οικονομία μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά σε αυτό το πεδίο όχι γιατί μπορεί να καταλάβει το σύνολο της οικονομίας αλλά, γιατί ακριβώς μπορεί να μπολιάσει και να ηθικοποιήσει το όλον μείγμα της οικονομίας. Και αυτό γίνεται καταλαμβάνοντας ένα σημαντικό της κομμάτι της οικονομίας που αντιμετωπίζει τον κοινωνικό αποκλεισμό, την περιβαλλοντική απειλή, την επικοινωνία, την δια βίου μάθηση και επιμόρφωση.
Η κοινωνική οικονομία είναι τελικά το ηθικό αντίδοτο στην αχαλίνωτη κερδοσκοπία. Έτσι όλα τα παραπάνω ζητήματα χρήζουν ολιστικής προσέγγισης εάν θέλουμε μια αποτελεσματική ηθική στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα.
Και η απάντηση είναι:
• Συμμετοχική οικολογία για το περιβάλλον..
• Συμμετοχική κοινωνική οικονομία για την ηθική επιχειρηματικότητα.
• Συμμετοχική δημοκρατία για την οργάνωση της νέας καθολικότητας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών το οποίο είναι ένας νέος θεσμός στην χώρα μας, έχει μια ανάλογη ολιστική προσέγγιση στο ζήτημα της οριζόντιας οργάνωσης της κοινωνίας. Είναι ακριβώς απέναντι από τον κατακερματισμό, τον συντεχνιασμό και στις ηθικές ιδεολογικές αναθυμιάσεις του παρελθόντος που κατακερματίζουν τον κοινωνικό ιστό. Πιστεύουμε αυτό που διατυπώνεται με σαφήνεια στη συστημική θεωρία, ότι το όλον της κοινωνίας των πολιτών είναι ποιοτικά και ηθικά ανώτερο από το άθροισμα των μερών του.

Το όλον της κοινωνίας των πολιτών μέσα από μια οριζόντια οργάνωση είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ηθικής επιχειρηματικότητας. Και ασφαλώς αυτό ισχύει και αντιστρόφως, γιατί ηθική επιχειρηματικότητα και κοινωνική οικονομία είναι δίδυμα. Ηθικές και πράσινες Τράπεζες για παράδειγμα έγιναν μόνον εκεί που υπάρχει τριτοβάθμια οργάνωση των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών. Δηλαδή, οργάνωση της ολότητας. Ταυτόχρονα δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι χώρες με υψηλό δείκτη κοινωνικής οικονομίας αντιμετώπισαν με πολύ πιο ήπια συμπτώματα την οικονομική κρίση και την ξεπέρασαν εύκολα.

Ποιος καλόπιστος οικονομικός αναλυτής μπορεί να αμφισβητήσει αυτό το πραγματιστικό φαινόμενο; Νομίζουμε ότι είναι αυταπόδεικτο μόνον που δύσκολα τα φώτα της δημοσιότητας των διευθυντικών ελίτ πέφτουν σε αυτό το σημείο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Δεν υπάρχει μια ενιαία διαχρονική ηθική για την επιχειρηματικότητα, για αυτό πρέπει να ορίσουμε ξανά τους κανόνες και τους στόχους μιας πραγματικά αποτελεσματικής ηθικής πέρα από την ηθικολογία και τον φαρισαϊσμό.

• Η κοινωνική εταιρική ευθύνη δεν είναι το ηθικό «φάρμακο» για όλα...αλλά κομμάτι του ΠΑΖΛ για την ενίσχυση της ηθικής επιχειρηματικότητας.

• Η κοινωνική οικονομία είναι ο μοναδικός δείκτης που έχουμε μέχρι σήμερα για την ανάπτυξη της ηθικής επιχειρηματικότητας με την έννοια της ομαλής και δίκαιης συμβίωσης για όλους χωρίς κοινωνικούς και οικονομικούς αποκλεισμούς .

• Η ευθύνη τελικά και το μεγαλύτερο βάρος για να φωτιστούν αυτά τα σημεία πέφτει στο οργανωμένο σύνολο των κοινωνικών δικτύων (social media).